Wśród wszystkich instalacji w domu największą uwagę należy zwrócić na instalację gazową. Konieczny jest systematyczny przegląd szczelności instalacji gazowej, aby uchronić mieszkańców przed niebezpieczeństwem oraz dom przed zniszczeniem. Warto wiedzieć jakie elementy należy poddać kontroli i co powinien zawierać protokół dokumentujący zakończenie kontroli.

Kontrola instalacji gazowej

Prawo budowlane z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku jasno określa, że kontrolę przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinno się przeprowadzać co najmniej raz w roku. Jeśli jednak powierzchnia budynku przekracza 2000 m² kontrola powinna być wykonywana 2 razy w roku.

Potrzebujesz przeglądu instalacji gazowej obiektów budowlanych w Katowicach? Nasz zakład wykonuje okresową kontrolę i przegląd instalacji gazowej dla:

 • zakładów przemysłowych;
 • wspólnot;
 • spółdzielni;
 • firm, lokali użytkowych.
 • klientów indywidualnych.

Każdemu z naszych klientów wydajemy oświadczenia/ zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji paliwem gazowym do PGNiG (po modernizacjach i odłączeniu gazomierzy). Sporządzony protokół zawiera:

 • datę przeprowadzonego przeglądu;
 • zakres przeglądu;
 • ustalenia z przeprowadzonych pomiarów i przeglądu;
 • zalecenia i uwagi pokontrolne;
 • pozwolenie na dopuszczenie instalacji lub urządzenia do dalszej eksploatacji.

Kontrole, przeglądy instalacji gazowej oraz urządzeń obejmują:

 • sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych;
 • kontrola zaworów odcinających;
 • sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania;
 • rurociągi gazowe (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz;
 • oględziny przejść przewodów przez przegrody budowlane;
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych;
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej;
 • kontrolę pomieszczeń z urządzeniami gazowymi;
 • sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń;
 • kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe);
 • kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach;
 • sprawdzenie szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających;
 • kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy;
 • kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

Pracownicy firmy Energol z Katowic posiadają odpowiednie świadectwa i kwalifikacje E+D wraz z pracami kontrolno- pomiarowymi.

Jeśli potrzebujesz sprawdzenia kanałów wentylacyjnych budynków, przewodów kominowych skontaktuj się z Energpol z Katowic.