Wykonujemy pomiary elektryczne:

  • instalacji odgromowych (piorunochronnych).
  • uziemień.
  • rezystancji izolacji.
  • zerowania.
  • samoczynnego wyłączenia.
  • wyłączników różnicowo-prądowych.
  • pomiary oświetlenia
  • przeglądy roczne i pięcioletnie

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu wszelkich pomiarów elektrycznych. Prawo nakłada na zarządców lub właścicieli budynków obowiązek regularnego kontrolowania stanu instalacji elektrycznych, takie badanie powinno być przeprowadzane raz na pięć lat.
Musi ono obejmować pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów, zabezpieczeń różnicowoprądowych i inne. Zakres świadczonych przez nas usług jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: kontrolę instalacji odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary impedancji pętli zwarcia, badanie elektronarzędzi, sprawdzanie ciągłości przewodów.

Pomiary elektryczne a bezpieczeństwo

Pomiary elektryczne są bardzo ważne dla bezpieczeństwa osób korzystających z budynków – ich mieszkańców lub osób w nich pracujących. Każda kontrola jest przez nas potwierdzana za pomocą wystawianych protokołów, które nie tylko poświadczają sprawność systemu, ale także stanowią dowód w razie kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego czy innych upoważnionych jednostek.