Firma elektryczna Energpol oferuje wykonanie pomiarów elektrycznych całej instalacji w domu. Badania instalacji elektrycznej mają zagwarantować bezpieczną eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Prawo budowlane jasno określa, że pomiary elektryczne należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Podczas wykonywania badań okresowych oraz eksploatacyjnych ważne jest sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Każde wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wykonuje się poprzez wstępne oględziny, a następnie wykonuje się kompleksowe pomiary całej instalacji elektrycznej.

Wykonujemy pomiary elektryczne:

  • instalacji odgromowych (piorunochronnych);
  • uziemień;
  • rezystancji izolacji;
  • zerowania;
  • samoczynnego wyłączenia;
  • wyłączników różnicowo-prądowych;
  • natężenia oświetlenia;
  • przeglądy roczne i pięcioletnie.

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu wszelkich pomiarów elektrycznych. Prawo nakłada na zarządców lub właścicieli budynków obowiązek regularnego kontrolowania stanu instalacji elektrycznych, takie badanie powinno być przeprowadzane raz na pięć lat.

Musi ono obejmować pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów, zabezpieczeń różnicowo-prądowych i inne. Zakres świadczonych przez nas usług jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: kontrolę instalacji odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary impedancji pętli zwarcia, badanie elektronarzędzi, sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych.

Pomiary elektryczne a bezpieczeństwo

Pomiary elektryczne są bardzo ważne dla bezpieczeństwa osób korzystających z budynków – ich mieszkańców lub osób w nich pracujących. Każda kontrola jest przez nas potwierdzona za pomocą wystawianych protokołów, które nie tylko poświadczają sprawność systemu, ale także stanowią dowód w razie kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego czy innych upoważnionych jednostek.

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy elektrycznej, która posiada odpowiednie uprawnienia i wykonuje montaż oraz pomiary elektryczne skontaktuj się z naszą firmą Energpol. W naszej ofercie znajdziesz wszelkiego rodzaju usługi elektryczne oraz pogotowie, które dokona pomiarów elektrycznych w przypadku znalezienia awarii i nie tylko.